Bảng Báo Giá Dịch Vụ Kế Toán

Số lượng chứng từ Phí dịch vụ theo loại hình kinh doanh
Dịch vụ, Thương mại Sản xuất, Xây dựng Kỳ báo cáo
Không phát sinh 500.000 500.000 1 Quý
Đến 10 tờ 500.000 500.000 1 tháng
Từ 11 đến 30 tờ 1.000.000 1.500.000 1 tháng
Từ 31 đến 50 tờ 1.200.000 1.800.000 1 tháng
Từ 51 đến 80 tờ 1.500.000 2.000.000 1 tháng
Từ 81 đến 100 tờ 2.000.000 2.200.000 1 tháng
Trên 100 tờ Thêm 5.000/1 tờ  Thêm 5.000/1 tờ 1 tháng