Bảng Báo Giá Dịch Vụ Thành Lập Công ty

STT Danh mục Giá Nộp nhà nước
1 Phí dịch vụ                             2.000.000
2 Lệ phí cấp giấy phép                                 150.000  Nộp nhà nước
3 Phí đăng bố cáo                                 300.000  Nộp nhà nước
4 Khắc dấu tròn                                 400.000  Chỗ khắc dấu
5 Thuế môn bài
 Vốn điều lệ <= 10.tỷ                             2.000.000  Nộp nhà nước
 Vốn điều lệ > 10.tỷ                             3.000.000  Nộp nhà nước
6 Hóa đơn 300 số                             1.200.000  Hóa đơn điện tử
7 Chữ ký số
Gói 1 năm                             1.280.000  Mua
Gói 2 năm                             1.700.000  Mua
Gói 3 năm                             2.000.000  Mua
Ký quỹ ngân hàng                             1.000.000  Ngân hàng